වටයේ දිවා ආහාර පෙට්ටි මාලාව

  • Round Lunch Box

    වටකුරු දිවා ආහාර පෙට්ටිය

    ඉවත දැමිය හැකි සුලු කෑම පෙට්ටිය පෙන දිවා ආහාර පෙට්ටියේ සිට හරිත දිවා ආහාර පෙට්ටියට හරවා ඇත. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී එහි ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය සහ පරිසරයට හානි වීම නිසා මුල් පෙන දිවා ආහාර පෙට්ටිය ප්‍රතික්ෂේප විය.