ෂින්ලොං කම්හල

වර්ග මීටර් 8000 කට වඩා වැඩි භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන මෙහි සේවකයින් 50 ක් පමණ සිටිති.

 • factory
 • factory1
 • factory2
 • factory3
 • factory4
 • factory5
 • factory6
 • factory7
 • factory8
 • factory9
 • factory10
 • factory11
 • factory12
 • factory13
 • factory14